Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter

Datoer

 

Formøde: februar 2020 (planlægges individuelt) - 1. internat: 9.-10. marts 2020 - 2. internat: 12.-13. august 2020

 

 

Målgruppe

 

Især ny-udpegede, men også mere erfarne uddannelsesledere ved danske universiteter.

 

Typiske titler: Studieledere, studienævnsformænd, uddannelseskoordinatorer, skoleledere eller viceinstitutledere.

 

Det forventes, at deltagerne har gennemført et almindeligt adjunktpædagogikum og derigennem stiftet bekendtskab med grundlæggende universitetspædagogisk teori.

 

Bemærk, at du ved tilmelding vil modtage en auto-kvittering, hvoraf fremgår, at tilmelding/optagelse ikke sker efter "først-til-mølle" princippet, og at tilmelding derfor ikke automatisk vil betyde, at man er optaget.

 

Formål

 

Uddannelsesledere er et centralt omdrejningspunkt for universiteternes pædagogiske kvalitetssikring af uddannelserne og udvikling af nye undervisningsmetoder. Uddannelseslederne befinder sig i et krydspres mellem studerendes forventninger, faglige traditioner og interesser samt uddannelsespolitiske krav. De kan derfor føle sig udfordrede både på en utilstrækkelig fagdidaktisk redskabskasse, og på den organisatoriske placering mellem studerende, kolleger, studieadministration og formel ledelse med forskellige behov og interesser. Uddannelseslederne kan derfor have behov for værktøjer og kompetenceudvikling for at kunne håndtere de mange ledelsesroller bedst muligt.

 

Dette kursus er centreret omkring uddannelsesledelsens kvalitetssikring af uddannelserne, hvor formålet er at give uddannelseslederne en pædagogisk faglig opkvalificering, således at de pædagogiske tanker i forbindelse med undervisnings- og uddannelsesdesign får et solidt fundament. Desuden vil der blive inddraget mere generisk ledelsestræning i form af procesledelse, der klæder uddannelseslederen på til at håndtere de forskellige ledelsesroller og mange interessenter.

 

Læringsmål

 

Viden

 • At kende udvalgte teorier og metoder om uddannelsesledelse, pædagogisk kvalitetssikring og –udvikling.
 • At etablere indsigt i hvordan procedurer, regler og ressourcer vedrørende uddannelsesledelse og pædagogisk kvalitetssikring og –udvikling er organiseret lokalt. 

Færdigheder

 • At identificere og håndtere målgrupper inden for universitetsverdenen i uddannelseslederrelevante situationer og kontekster.
 • At identificere universitetspædagogiske problemstillinger og orkestrere processer i organisationen der adresserer disse.
 • At håndtere de opgaver og udfordringer man møder som uddannelsesleder.

Kompetencer

 • At udvikle egen praksis som uddannelsesleder på grundlag af kvalificerede refleksioner.
 • At lægge en plan for egen fortsat kompetenceudvikling samt monitorere, evaluere og justere denne efter behov 

Indhold

 

Emnerne for de to internater vil være:

 

Kend din organisation:

 • Ledelsesrepertoire
 • Ledelse af kvalitetssikring i uddannelserne
 • Den svære samtale
 • Curriculumdesign og -udvikling som ledelsesopgave
 • Udviklingsledelse
 • Ledelse af progression og sammenhænge i uddannelser
 • Den videre ledelsesudvikling

Centrale spørgsmål kurset vil behandle er følgende:

 • Hvordan er relationen til studerende, undervisere, studieadministration og øvrig ledelse – og hvilke ledelsesredskaber har man til at udvikle undervisning inden for relationerne?
 • Hvordan indgår uddannelseslederen i kvalitetssikringsprocesser – og hvilke redskaber har man til at udvikle undervisning gennem disse processer?
 • Hvilke muligheder har uddannelseslederen for at påvirke underviseres pædagogiske kompetenceudvikling – når/hvis man ikke har personaleansvar? 

Program

 • Formøde (1 time) - online eller F2F (februar 2020): Forventningsafstemning – asynkront - Hver deltager mødes med en kursusleder
 • Første internat (2 dage - 9.-10. marts 2020)
 • Lokalt forankrede aktiviteter: Se nærmere nedenfor
 • Andet internat (2 dage - 12.-13. august 2020)

Vedr. den lokale indlejring (cirka 30 arbejdstimer):

 

Mellem de to internater skal deltagerne fra hvert universitet (individuelt eller som gruppe) løse følgende opgaver, der har til formål at give viden om lokale strategier, regler, procedurer og ressourcer: 

 • afklare hvilke lokale strategier inden for uddannelsesledelse og universitetspædagogik, der er formuleret, og hvordan disse tænkes implementeret,
 • afklare hvilke lokale administrative procedurer og tilgange til kvalitetsstyring, der findes på dit universitet,
 • drøfte med den lokale universitetspædagogiske enhed og/eller HR-afdeling, hvordan I kan styrke samarbejdet omkring dit ledelsesmæssige virke fremover, og
 • reflektere over, hvilke muligheder ovennævnte giver dig som uddannelsesleder i.f.t. dit samspil med undervisere, institutleder og andre interessenter

Online LMS-platform

 

Alle relevante informationer kommunikeres over LMS, inkl. distribution af kursusmateriale. Deltagerne forventes at indgå aktivt i LMS' debatforum undervejs i forløbet.

 

Forberedelse

 

Der vil være forskellige former for forberedelse mellem internaterne.

 

Tilmeldingsfrist

 

Tilmeldingsfrist 17. januar 2020.

 

Pris

 

15.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

 

Deltagergebyr, KU

 

På KU dækkes deltagergebyret af Fælles HR.

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277