Oplægsholdere

  

Nikolaj Malchow-Møller

 

Centralt eller decentralt?

Er de danske universiteter gode nok til at byde hinanden op til fælles dans? Eller danser vi i hvert vores hjørne til hver vores rytmer? Universitetssektoren er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed. Vores individuelle tilgang præger ikke kun de interne arbejdsgange på det enkelte universitet, men også måden vi som sektor arbejder sammen på. 

Bør vi interessere os mere for en fælles melodi, og reflekterer vi altid godt nok over, hvornår vi med fordel kan centralisere eller decentralisere?

Det er nogle af de spørgsmål, Nikolaj Malchow-Møller vil tage op i sit oplæg. 

 

Om Nikolaj Malchow-Møller

Nikolaj Malchow-Møller er rektor på CBS.

Han er professor i nationaløkonomi og har en stor ledelseserfaring i universitetsverden. Han har været forskningschef for Centre for Economic and Business Research, institutleder på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på SDU, og inden han i 2019 blev rektor på CBS, var han i fem år dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU.
 

Lotte Bøgh Andersen

 

Hvad betyder graden af styringsmæssig centralisering for udøvelsen af ledelse på universiteterne?

Graden af central kontrol i styringen har stor betydning for, hvordan ledere på alle niveauer bedst kan lykkes sammen med de øvrige ansatte og brugerne af universiteterne. Oplægget omsætter helt ny forskning om styringsparadigmer til forholdene for universiteterne. Fem dimensioner er relevante: Centraliseringsgraden, vægtningen af horisontal koordination, inddragelsen af det omgivende samfund samt brugen af hhv. incitamenter og værdier i styringen.

Med særlig fokus på centraliseringsgraden diskuterer vi styringens betydning for hvilke former for ledelse, der skaber gode resultater på universiteterne. Her er især transformationsledelse, distribueret ledelse og faglig ledelse relevante.

 

Om Lotte Bøgh Andersen

Lotte Bøgh Andersen er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt VIVE. Hun er også leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Lotte forsker i motivation, målopfyldelse, styring samt offentlig og privat ledelse. Herunder har hun de seneste år især beskæftiget sig med styringsparadigmer, værdier, ledelsestræning og lederidentitet. Senest er hun aktuel med en international bog om styring og ledelse (Public Governance Paradigms) samt en opdateret dansk bog om samme tema. I hendes seneste forskning er fokus især på afstemt deling af ledelsesopgaverne samt på den ledelsesopgave, der ligger i at fremme den faglig kvalitet. Hun har forsket i ledelse og styring i den offentlige sektor, herunder den konkrete brug af forskellige styringstiltag på universiteterne, siden 2000.

Tina Øllgaard Bentzen

 

Tillid og kontrol: Modspillere eller samarbejdspartnere?

Hvad er tillid, og hvordan spiller tillid sammen med kontrol i den offentlige organisation? I dette oplæg stiller Tina Øllgaard Bentzen skarpt på tilliden i den offentlige organisation, den værdi den skaber, og hvordan tilliden kan styrkes gennem styring og ledelse. En væsentlig pointe bliver, at tillid og kontrol ikke nødvendigvis er modstandere. Så hvad kan man konkret gøre på universiteterne for at sikre et konstruktivt samspil mellem tillid og kontrol? Det bliver omdrejningspunktet for debatten i denne session.

 

Om Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er forsker på Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, hvor hun b.la. forsker i tillidens betydning i offentlige organisationer, samt i hvordan styring og ledelse skal indrettes, hvis tillid er en ambition. Hun har tidligere udgivet bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer” og er netop nu aktuel med bogen ”Samskabt Styring – nye veje til afbureaukratisering”.

Manon de Jongh

Ledelse af komplekse samarbejdsprocesser

Hvilke magt- og gruppedynamikker opstår der, når vi arbejder med tværgående processer, der er kendetegnet ved uklare mål og strategier, høj kompleksitet og tvetydighed og mangfoldige grupper - og hvor der ofte er flere parter, der tager ledelse i forskellige faser i processen? Manon giver sit bud på, hvad der er på spil i disse typer af samarbejde, hvad ledelsesopgaven egentlig består af, og hvordan den enkelte kan skabe relevante og bæredygtige resultater samt håndtere sin egen indre kompleksitet. Sessionen byder på en blanding af indspark, proces og øvelser, hvor vi undersøger tværgående samarbejde i en universitær kontekst, hvilke muligheder den enkelte deltager har for at påvirke det tværgående samarbejde, og hvordan man håndterer de udfordringer, der opstår undervejs.

 

Om Manon de Jongh

Manon de Jongh er doktor i psykologi fra Utrecht Universitet (Holland) og seniorkonsulent i UKON a/s. Manon er endvidere uddannet som organisationskonsulent ved ‘leading meaningful change’ hos International Professional Development Program, Belgien. Manon fungerer som ekstern lektor på Aalborg Universitet i ledelses- og organisationspsykologi og på CBS’ Master of Public Governance i personlig ledelsesudvikling. Hun publicerer jævnligt, hendes seneste bogpublikation er ’Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor’. Manon har som forsker og konsulent specialeret sig i ledelse af komplekse samarbejdsprocesser. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk